Nar Emaye Döküm Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİ AYDINLATMA METNİ

Nar Emaye Döküm Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunmasında büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimizle ilişkili tüm kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. KVKK’ da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1-Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz şirketimizin ürünleri, hizmetleri ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket içi birimlerimiz, topluluk şirketleri ve markalarımız, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız vb vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve bağlı birimlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz toplanmaya devam edecek, gerektiğinde güncellenecek ve gerektiğinde işlenebilecektir.

Şirket veya topluluk şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimiz ya da internet sitemiz üzerinden bağlantı kurduğunuzda, şirket merkezi ve bağlı tüm birimlerimizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer ve organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz kanuna uygun olarak toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin, topluluk şirketlerimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterilerimizin değerlendirme / şikayet yönetimi süreçlerini yönetmek, hukuki uyum ve denetim süreçlerini gerçekleştirmek, şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi için KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi amaçlarımıza uygun olarak; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’ nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinizle ilgili kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücretli işlemler olması halinde, bu durum tarafınıza bildirilecek ve şirketimiz tarafından ilgili ücret tahsil edilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi kişilerdenseniz;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya Yurt Dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. madde 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren metin ile; https://narmet.com.tr/   adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat teslim edebilir yahut kargo yolluyla iletebilir, noter kanalıyla veya info@narmet.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken şirketimizin yapacağı masrafları KVKK’ nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme hakkımız saklı tutulmuştur.